Podstrona: Uczestnictwo w organizacjach i projektach / Wizytówka pracownika PRz

Uczestnictwo w organizacjach i projektach

red. Paweł Dymora
 • Od 2021 r. - 2024 r.- Członek Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
 • Od 2020 r. - 2024 r.- Pełnomocnik Dziekana WEiI ds. promocji i współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi
 • 2023 - Członek Komitetu Organizacyjnego Konkurs prac dyplomowych - POSTER MASTER organizowanego przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRz
 • 2023 r. powołany na stanowisko Koordynatora do Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkurs Młodych Mistrzów organizowanego przez Radę Programową Forum Teleinformatyki objętej honorowym patronatem przez PTI.
 • 2023 - Recenzent w III Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace i projekty inżynierskie z informatyki - KPI 23
 • 2022 r. Recenzent w XXXIX Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki.
 • Od 2020 r. - obecnie. Członek Krajowego Komitetu Organizacyjnego Konkursu PTI - "GEEK - Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe"
 • Od 2020 r. - obecnie. Przewodniczący Oddziałowego (PTI o. Rzeszów) Komitetu Organizacyjnego Konkursu  "GEEK - Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe" 
 • Od 2020 r.-  obecnie. Redaktor Tematyczny w czasopiśmie MDPI Electronics - “Topic Editor of Electronics”
 • Od 2020 r.- obecnie. Członek zespołu recenzentów czasopisma MDPI Sensors - “Reviewer Board (RB) of Sensors”
 • Od 2020 r.- obecnie. Członek zespołu recenzentów czasopisma MDPI Signals - “Reviewer Board (RB) of Signals”
 • Od 2020 r.- obecnie. Członek zespołu recenzentów Konferencji B2020 Annual Conference on Big Data, IoT, Engineering Management (BDIEM 2020) , http://www.bdiem.org
 • Od 2012 r. - 2019 r.- Pełnomocnik Dziekana WEiI ds. promocji i współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi
 • Od 2012 r. - obecnie. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego;
 • Od 2015 r. - obecnie. Członek  Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej;
 • Członek komitetu organizacyjnego i rady naukowej konferencji „Something About IT Security” 2016, 2017 r, 2018 r., 2019 r.; 2020 r.; 2021 r.; 2022 r.; 2023 r.
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  - 2008 – 2017;
 • Kierownik programu Kariera Inżyniera - 2011 – 2018;
 • Organizator olimpiady z zakresu systemów operacyjnych i baz danych pod patronatem Dziekana Wydziału EiI i firmy Oracle - 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 r, 2018 r.;
 • Członek Komitetu Organizacyjnego  - Konferencji WZEE (Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki) – 2013 r.;
 • Członek Komitetu Organizacyjnego  45-lecia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki – 2010 r.;
 • Członek komitetu organizacyjnego I Międzynarodowej Konferencji Naukowej SCALNET 2004 – Systemy skalowalne i sieci komputerowe – Kremenchuk, Ukraine 2004;

 Projekty PO KL, PO WR, Erasmus+

 • Od 2021-2023 Wykonawca w projekcie Erasmus+ pt. "INCYT",
 • Od 2021-2022 Wykonawca w projekcie: "Cyfrowy przemysł: szkolenia dla studentów", program: "SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia", finansowany przez NAWA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej,
 • Od 2019 - 2023 Członek zespołu badawczego w projekcie "ODIN - COST Action CA18203", grupa robocza: "WG4 - Wireless Communications" oraz  "WG5 - Data management and signal processing".
 • Od 2019 - 2022 Członek zespołu badawczego w projekcie finansowanym w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. "Regionalna Inicjatywa Doskonałości” nr projektu 027/RID/2018/19,
 • Od 2018 - 2020 Kierownik projektu "Politechnika Młodego Odkrywcy", POWR.03.01.00-00-U101/17-00,
 • Od 2018 - 2020 Trener\Wykonawca w projekcie Erasmus+ pt. "i-Trace",
 • Od 2019 - 2022 Trener\Wykonawca w projekcie pt. "Nowa Jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej ", POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17.
 • Od 2018 - 2019 Koordynator Wydziałowy projektu "Od teorii do praktyki – staże na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej”, POWR.03.01.00-00-S055/17-00.
 • Od 2018 - 2019 Trener\Wykonawca w projekcie pt. "Elektronika dla branży automotive", POWR.03.01.00-00-T006/17.
 • Od 2014 - 2015 Trener\Wykonawca w projekcie pt. "Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej".
 • Od 2012 - 2015 Trener\Wykonawca w projekcie UDA-POKL.04.01.02-00-098/12 pt. "Zainwestuj w siebie".
 • Od 2011 - 2014  Trener\Wykonawca w projekcie UDA-POKL.04.01.02-00-056/09 pt. "Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach informatyka oraz matematyka".
 • Od 2010 - 2012  Trener\Wykonawca w projekcie pt. "Kariera inżyniera".

 Współpraca z przemysłem: Staże, szkolenia i zespoły projektowe

 • 06.2023 - 12.2023  - Wykonawca w projekcie B+R "CRI-Net",
 • 03.2023 - 06.2023, wykonawca - „Prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie usługi optymalizującej wykorzystanie czasu pracy pracownika w usłudze leasingu pracowniczego w przedsiębiorstwie AXIALUS S.A.” (zwanego dalej „Projektem”). Projekt jest finansowany w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" II oś priorytetowa: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
 • 2 tygodniowy (03.06 do 17.06.2023 r.) zagraniczny staż naukowy w Brno University of Technology w Czeskiej Republice w ramach międzynarodowego grantu naukowo-badawczego „Cost Action CA18203 - Optimizing Design for Inspection (ODIN)”
 • Udział w "Training School on Optimization, Design and INtegration 12 - 14/04/2023, INSA de Rouen, France" - w ramach grantu: Cost Action CA18203 - Optimizing Design for Inspection (ODIN),
 • Udział w "Second training school – Rzeszów University of Technology, Rzeszów, 29 June –
  1 July 2022" w ramach grantu: "ODIN - COST Action CA18203", grupa robocza: "WG4 - Wireless Communications" 
 • 6 miesięczny staż w ESECURE SP. z o.o. Rzeszów, 2021-2022 r.
 • 18.11.2021 - 31.08.2022, wykonawca - „Prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie automatycznej usługi inwentaryzacji terenu dla przedsiębiorstwa INVENTUR Sp. z o.o.” (zwanego dalej „Projektem”). Projekt jest finansowany w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" II oś priorytetowa: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
 • 2022 r. - szkolenia z zakresu administracji i tworzenia zaawansowanych rozwiązań w  MS SQL Server, PostgreSQL, w tym cybersecurity;
 • 23.08.2021 r. uzyskanie tytułu "Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06".
 • Współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, przy realizacji projektów informatycznych - 2021 r. - obecnie.
 • Staż w ramach programu Erasmus+ w University of Stavanger - Norway – UiS 2019 r.
 • 3 miesięczny staż w Asseco Poland, 2015 r.
 • Współpraca z firmą Oracle w ramach Inicjatywy Akademickiej Oracle - 2012-obecnie; oraz realizacji programowo sprzętowej struktury obliczeń rozproszonych SUN CLUSTER, SUN GRID - 2009 – 2012; 
 • Współpraca z firmą Alcatel oraz KRONE w ramach realizacji projektów informatycznych - 2004 – 2009;
 • Współpraca z Rzeszowską Miejską Siecią Komputerową w ramach realizacji projektów informatycznych 2004 – 2009;
 • 2008 r. zdanie egzaminu B2 First i uzyskanie certyfikatu "First Certificate in English (FCE)". 
 • Współpraca ze Szpitalem Miejskim w Rzeszowie nr 2 przy realizacji projektów informatycznych w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej;
 • Szkolenia i certyfikaty: Oracle, Microsoft, Palo Alto Networks ACE, SO Solaris, Technologie Światłowodowe Optometr, IBM Mainframe, Sybase Portal, Okablowanie Sieciowe KRONE, Opnet, Novell.

Współpraca z przemysłem - opinie

 • P. Dymora, M. Mazurek, Analiza funkcjonalności i wydajności dostępnych modeli DeepLearningu ze wskazaniem na tworzenie nowej treści multimedialnej w oparciu o materiał graficzny lub dźwiękowy dla Artreal sp. z o.o. na projekt pt: "Zwiększenie atrakcyjności odbioru cyfrowych bliźniaków poprzez wykorzystanie AI do tworzenia nowej treści i interakcji z odbiorcą wystawy celem zwiększenia konkurencyjności firmy Artreal Sp. z o.o."  2023 r.
 • P. Dymora, M. Mazurek, Analiza wykorzystania i zastosowania mobilnego gabinetu diagnostycznego wśród sportowców z różnych dyscyplin sportowych,  dotycząca projektu pt.: "Wdrożenie innowacji w zakresie badań sprawności i wydolności fizycznej dla sportowców celem zwiększenia konkurencyjności firmy LC Lab Sp. z o.o." 2023 r.
 • P. Dymora, M. Mazurek, D. Strzałka, Ocena Naukowa Projektu „Platforma SmartAX - narzędzie do semi automatyzacji tworzenia cyfrowych asset’ów reklamowych”, Materiał przygotowany dla Impera Alfa ASI Sp. z o.o. 2021 r.
 • P. Dymora, M. Bolanowski, M. Salach, Raport dotyczący badań ankietowych pozwalających na identyfikację kluczowych aspektów wykorzystania rozwiązań VR w realizacji nowoczesnych metod kształcenia ukierunkowanych na zastosowanie w przemyśle 4.0 z punktu widzenia środowiska akademickiego oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, Projekt RiD 2020 r.
 • P. Dymora;  M. Mazurek; Opinia o innowacyjności pt. „Usługi internetowe nowej generacji innowacyjnym produktem SKYWARE Sp. z o.o.” celem zwiększenia konkurencyjności firmy SKYWARE Sp. z o.o., 2020 r.
 • P. Dymora;  M. Mazurek; Opinia o innowacyjności pt. „Wdrożenie nowej usługi zdalnej rehabilitacji poprzez implementację innowacyjnej technologii „Doctor Kinetic” celem zwiększenia konkurencyjności firmy LC Lab Sp. z o.o.”, 2020 r.
 • P. Dymora;  M. Mazurek; Opinia o innowacyjności pt. „Wdrożenie innowacji w zakresie badań sprawności i wydolności fizycznej dla sportowców celem zwiększenia konkurencyjności firmy LC Lab Sp. z o.o.”, 2020 r.
 • P. Dymora; Opinia o innowacyjności usługi w postaci udostępnienia autonomicznej sprzętowo-programowej platformy ICT wspierającej funkcjonowanie firmy z uwzględnieniem usług o charakterze konwergentnym z możliwością wdrożenia w modelu scentralizowanym i rozproszonym "ICTBox", 2020 r.
 • P. Dymora, M. Bolanowski, M. Mazurek, B. Kowal, M. Salach, Raport dotyczący analizy uwarunkowań technicznych wdrażania technologii VR w dydaktyce na kierunkach automatyka i robotyka oraz informatyka prowadzonych przez WEiI z potencjalnymi zastosowaniami dla Przemysłu 4.0, Projekt RiD 2019 r.
 • P. Dymora; M. Mazurek, Opracowanie materiałów i programu wizyty studyjnej, nadzór nad jej przeprowadzeniem i przeprowadzenie wizyty dla ZSP Nr 3 Tarnobrzeg, 2019,
 • P. Dymora;  M. Mazurek; B. Kowal; Opinia o innowacyjności usługi Innowacyjne Mobilne Centrum Digitalizacji, 2019 r.
 • P. Dymora; M. Mazurek, Opinia o innowacyjności dla projektu MARBER, 2019,
 • P. Dymora; M. Mazurek; B. Kowal; Badanie algorytmu analizy koszykowej zastosowanej w aplikacji mobilnej, 2018 r.
 • P. Dymora; M. Mazurek; B. Kowal; Badanie wydajności aplikacji mobilnych na platformę Android/iOS, 2018 r.
 • P. Dymora; M. Mazurek, Opinia o innowacyjności nt. budowy i wdrożenia systemu nawigacji parkingowej w czasie rzeczywistym oraz monitringu miejsc postojowych w Powiacie Brzozowskim i Sanockim Województwa Podkarpackiego, 2017 r.
 • P. Dymora; F. Grabowski; M. Nycz, Wykonanie opinii o innowacyjności dla rozwiązania - wdrożenie wyników prac B+R w celu uruchomienia innowacyjnego systemu Interaktywnego Sportu (IS), 2017 r.
 • P. Dymora; M. Mazurek, Opinia o innowacyjności - aplikacja LookRoom, 2017 r.
 • P. Dymora; M. Mazurek, Opinia o innowacyjności usługi CloudMation świadczonej w modelu SaaS, 2017 r.
 • P. Dymora; M. Mazurek, Analiza innowacyjności i czasu wytworzenia systemu typu Security as a Service – RapidCage, 2016 r.

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję